ގާކޮށި ހުސްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ބަލިމީހެއްގެ ގަޔަށް އެޗްއައިވީ ލޭ އެޅިއްޖެ

ބޮރޯޑްކާސްޓަރސް ލޮބީ ގްރޫޕުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ގިނަފަރާތްތަކުން ޓެކްސީ ކުރަނީ

ގަމުގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅުންހުރި މަޝްރޫއުތަކަށް އަވަސް ހައްލެއްބޭނުން-

އެއް ނަޒަރަކުން ދެކިގެން ނޫނީ ސެޒްގެ ފޮނި މީރުކަމެއް ނުލިބޭނެ

ބޭހަށް އިންޑިއާއަށްދާ ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލާ ތިބެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ސަލާމަތްކަން ދެއްވާތޯ ދުޢާކުރުން މުހިންމު-

ކުރިޔަށްއޮތް 24 ގަޑިއިރު ބޯކޮށްވާރޭވެހި، ވައިގަދަވެ، ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ