ގާދޫކޯ ފެބްރުއަރީ 20 ން ފެށިގެން ބަންދު

ތިނަދޫއަށް އިތުރު ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުއްވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދުންއެރީ ކަރަންޓްގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން- މަޖިލިސް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާއެއް

ތިނަދޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑުން: ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފެއް !

ތިނަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 5 ލީޓަރުގެ ފެންކޭސް ހަދިޔާކޮށްފި

ތިނަދޫގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ގެއްލުން !

ތިނަދޫ ބީއެމްއެލްއިން މިވަގުތު އިސްކަންދެނީ މުސާރައިގެ ކަންކަމަށް

އެލައިޑުން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ