ޕީޖީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި

ހެއަރ އެންޑް ބިއުޓީ ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އާ ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ކުރިން، އިޖްރާތުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން މުހިންމު

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅޭ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އާއިލާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ 6 ދުވަސް ފަހުން ފެނިއްޖެ

ޔުނިވަސިޓީ އެކްސްޗޭންޖް ސްކޮލަޝިޕަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން

ރާއްޖޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދުނަ ނުދިނުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ގޮވާލައްވައިފި