ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލް ކޮށްފި

7 ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރަނީ

މޮބައިލް ފޯނުގެ ވިޔަފާރިކުރުން ބިދޭސީންނަށް މަނާކޮށްފި

ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓަމްންޓް ފޯރަމް ބެއިޖިންގ ގައި ފަށައިފި

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގެ އެގްޒިބިޝަން ފެށިއްޖެ

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް ގާއިމް ކުރުމާއިގުޅޭ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފި

ޗައިނާ ފޯރަމް ސިންގަޕޫރު ފޯރަމަށްވުރެއް ކާމިޔާބުވާނެ - މިނިސްޓަރ

"ފްރީ ބޭސިކް" ޚިދުމަތް، އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ތިންވަނަ "މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް" އިންޑިއާގައި