ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އަގު %43 އިތުރުވެއްޖެ

އެކްސްޕޯ 2015 އަށް ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް..!!

ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހި މާކެޓެއް

އެއާ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ހުޅުވަނީ

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާއާއެކު ފަށަނީ

ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ %15 އިތުރުވެއްޖެ

އެލައިޑުން މާލޭގައި އައު ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

އެސްއީޒެޑުން އަންނަ އަހަރު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ- މިނިސްޓަރ