އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައީ ނޮވެންބަރުމަހު

މިދިޔަމަހު 78 ހާހަށްވުރެގިނަ ބަސްތާގެ ކާޑު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް

މަސްވެރިކަން ތިޔާގިވެ، ދުވަލަކު 800 ޓަނުގެ މަސް

އެސްޓީއޯގެ ގޮދަން ފުށް ކާރުޚާނާ ތަރައްޤީކުރަން ބިމެއް ހޯދަނީ

ހަންކެޑެ އާއި ގާފަރުފަޅުގައި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ނޯޑިކް ސަރަޙައްދުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ވެބިނާއެއް

"އެންމެނަށް މީޑިއާނެޓް"ގެ ނަމުގައި ޙާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ތިންވަނަ ކުއާޓަރ ނިމުނުއިރު ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ ރޭޓު އުޅޭނީ %61ގައި

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކުމަށް އެސްޓީއޯއިން 60 އެޖެންޓުން ޢައްޔަންކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 936 937