ވ.ފެލިދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަންނަ މަހު ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުޅާކުރަނީ

ކެމްޕީނާ ފްރުއްޓީސް ޔޯގަޓްގެ ނަން ރީބްރޭންޑް ކޮށްފި

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އަގު %43 އިތުރުވެއްޖެ

އެކްސްޕޯ 2015 އަށް ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް..!!

ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހި މާކެޓެއް

އެއާ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ހުޅުވަނީ