ޓުއަރިޒަމް އިންސްޕެކްޝަނާ ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންނަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފެށޭނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނަރ 3000 ފަތުރުވެރިންނާއެކު މާލެ އަތުވެއްޖެ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

ޖަޕާނާއި އެމެރިކާއިން މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް!

7 މަސްދުވަހުގެ މަރާމާތަކަށްފަހު ކޮމޯ ކޮކޯ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ދައްކަން އަންގައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 518 519