ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

މާމުނާގައު ރިސޯޓު ހުޅުވުން އަންނަމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް ބަންދުކުރަނީ، އަލުން ހުޅުވަން މަސްދުވަސް ނަގާނެ

ޕެސްޓިސައިޑްސް ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ހިލްޓަން ބްރޭންޑުގެ 120 ހޮޓާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި އަަޅަނީ

އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ތައިލެންޑުން 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖެއް

އެމެރިކާގެ ކުންފުނިތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމަށް ވާވޭއަށް ދީފައިވާ ވަގުތީ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ

ފުރަތަމަ 2 ދުވަހު ބީޓުބީ ނައިޓް މާކެޓަށް 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ރާފުށި 5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 449 450