އުރީދޫ މަސްވެރިންގެ ޕެކޭޖް - މަސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ލުޔެއް

ގަސްގަހާގެހި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ގްރޯލިއާ ޖީންސްގެ 3 ވަނަ އައުޓްލެޓާއެކު އިތުރު އައުޓްލެޓްތަކުގެ އުއްމީދު

މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދޭނަން- މިނިސްޓަރު ޒަހާ

ޓްވިޓަރއިން ހޮވާލެވުނު 8 މީހަކާއެކު ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިން މަހަށް!

ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 19.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވާލުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮންޕެނީޒްއަށް ދެނީ

ތުތި ބޯވަދިލަމަހުގެ މަސްވެރިކަން ފެށުމަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަނީ

ޅ. ނައިފަރުގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 282 283