އެމްޓީޑީސީއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 26.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ.

3ވަނަ ކުއަރޓަރގައި އެސްޓީއޯއަށް 71.7 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރި މުދަލުގެ އަގު 43 އިންސައްތަ އިތުރު ވެއްޖެ

އިޤްތިސާދަށް ގެއްލުންވާފަދަ ފިޔަވަޅެއް ސަރުކާރުން ނާޅާނެ - ސައީދު

އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިލޭ ކޯލް ކުރެވޭގޮތަށް ހަދަނީ

ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާޙްތަކެއް

އެސް.އީ.ޒެޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޯޑުގެ ޗެއާރއަކަށް މިނިސްޓަރ ސައީދު

އެއާރއޭޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ރޭ މާލެ އަތުވެއްޖެ

ބީއެމްއެލްއަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރގައި 159މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް