އެސް.ބީ.އައި ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގައި އެކަނި

މެގަމޯލްޑިވްސްއަށް އިތުރު 4 މަތިންދާބޯޓް ގެންނަނީ

ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއިން އިތުރު ޕާޓްނަރެއް ހޯދަނީ

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަކަރި ގެންގުޅޭ ޕްރޮގްރާމް

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 2.3 ބިލިޔަނަށް އަރާ

މިދިޔަ އަހަރަކީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު- ސީއީއޯ

އެމް.އައި.ބީ.ގެ ގޮތްޕެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މީރާގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ބިދޭސީން ގެންގުޅުނު 108 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި