އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ އޮޑިޝަންތައް ސެޕްޓެމްބަރުމަހު ފަށަނީ

ތެޔޮ ނުވަތަ ގޭސް ހުރިކަމުގެ ހެކިތައް ލިބިއްޖެ - ޑރ. ޝައިނީ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ބްރޭންޑް ލައިސަންސްގައި މިރޭ ސޮއިކުރަނީ

ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއިއެކު ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތައް

މިނިވަން 50ގެ ހަނދާނީ ނޫޓު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

3 ރަށެއްގެ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 74 ތަނެއް މަރާމާތުކޮށްފައިވޭ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

އަމާނަތަކަފުލްގެ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރަނީ

މިނިވަން ފަންސާހަށް ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް 2ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ

ޑެންގީހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރާ ނިސްބަތް ދަށަށް

ވީރާނާވަމުންދިޔަ ދަރުބާރުގެއަށް މިނިވަން 50 އާއިއެކު އާ ދިރުމެއް

ގައްދޫއިން ފައިސާއަށް ހަށިވިއްކަމުންދިޔަ 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަޑިއެއްހާއިރުތެރޭ ލިލީމަގަށް ކަރަންޓް ދެވޭނެ - ސްޓެލްކޯ

އާ މަންހަޖުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާއަށް އަންނަ އަހަރު އަމަލުކުރަނީ

ކަސްޓަމްސްއާއި އިމިގްރޭޝަން އެއްކޮލުމުން ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއްވާނެ

ހއ.އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް މިއަހަރުތެރޭ ހުޅުވަނީ

ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަސްތެރޭ 5.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރު ބޮޑު

މިއަދަކީ ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް