އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4838 ލިޔުން

ވީއައިއޭގައި ތަރައްޤީގެ ހަޤީޤީ ކުލަ ޖައްސައިދޭނީ މި ސަރުކާރުން: ނައިބު ރައީސް

ވަވައްޗަށް ލެއްގި ސޯމާލިޔާ 3 މީހުން ހުޅުމާލޭ އިމިގްރޭޝަން ފެސިލިޓީއާ ޙަވާލުކޮށްފި

ބްރިޖު ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް ކަހާލާ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމުވި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ ގެއެއްގެ ކޮޓަރި ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ދަރުބާރުގެ ކައިރީ ހިނގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނާ ބީރައްޓެހި ފުރެއްދެ ސަގާފަތްތައް ޢީދުގެ ތެރެއަށް މަސްހުނި ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ވަޒީރުންގެ ކޮންފަރެންސްގައި ވަޒީރު ޑރ. ޝަފީޢު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަހުސްތަކުން ދަރިވަރުންގެ ފިކުރީ އުދަރެސް ތަނަވަސްކޮށްދޭ: ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު

ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުން ފުރިގެންވާ ހިތަކައިގެން: ނައިބު ރައީސް

ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ޤައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 8 ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާގޮތް ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ވަޒީރު ބައްލަވާލައްވައިފި

ތެލަސީމިއާ ހުރި ކޮންމެ ކުއްޖަކާމެދު ހިތްތަކުގައި ވަނީ ލޯތްބާ އޯގާތެރިކަން: ރައީސް

ސަޢޫދީ ޕްރިންސް ބަދްރު ބިން ޢަބްދުލް މުޙްސިން އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ 51 ސިފައިން ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި: ހީނާ

ބީއެމްއެލްއިން ހައުސިންގއަށް އައު ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގ ތަޢާރަފްކޮށްފި

ޗިކުންގުންޔާ ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މަދިރި އާލާވާގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލުން މުހިންމު

ބަންޑުން ޖަހާލި ކޮޅުވެއްޓިން ގެއްލުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލާ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 241 242