އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2131 ލިޔުން

"ކޫލީ ނަންބަރު-1" ރިލީޒް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިނަމާތައް ހުޅުވުނީމަ!

ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މެސެޖްތައް ޖައްވުގެ ތެރޭގައި

"ދަ ކިސިންގް ބޫތު-2" 24ގައި ނެޓްފިލިކްސަށް

ލިޔުންތެރިންނަކީ ތަޢުލީމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބިންގާ - މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައިވެސް ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ލިޔުންތެރިން - ޤައުމުގެ މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު!

ލިޔުންތެރިންގެ މަސައްކަތުން މުޖުތަމައުގެ ސުލްޙަޔާއި އަމާންކަމަށް ދިރުން ގެނެސްދެއްވާ: އަޝްރަފް

އިންޑޯ-ޗައިނާ ބޯޑަރާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާ ފިލްމަކުން އާލިއާ ބަޓް

ދީޕިކާގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯރވަރުންގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

ހިޔާ މަޝްރޫޢު"ގެ މިހާތަނަށް ނުގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށް ގުޅަން އެދެފި

މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ކެލާއާއި ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފާތަށް މަރުވާން ދިމާވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް"ގެ ޝޫޓިންގް އަންނަމަހު ފަށަނީ

"ދިލް ބޭޗާރާ"ގެ ޓްރެއިލަރއަށް 24 ގަޑިއިރުނުވަނީސް 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސް

ސުޝާންތާއި އޭނާގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރުގެ މަރާއި އަހަންނާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް - ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

އަޖޭގެ "މައިދާން" ރިލީޒްކުރުން 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

"ބެލް ބޮޓަމް"ގައި އަކްޝޭ އާއިއެކު ލީޑް ރޯލުން ވާނީ ކަޕޫރު

ލިބުނު ރޯލާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަދިއްތިޔާ "އޭކް ވިލަން-2" ދޫކޮށްލައިފި

ޅޮހީ ސްކޫލު މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން މި ސިންކުތަކުން

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ބައެއް ޙާދިސާތައް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107