މުރުޝިދު ޢަބްދުލް ޙަކީމް

97 ލިޔުން

ޔާމިންގެ އަޑުއެހުން އަންނަ ހަފްތާގައި

އަމިއްލަ އިއުތިރާފާއެކު އަދީބު 3 މަހާއި 18 ދުވަހަށް ޖަލަށް

އަދީބު އިއުތިރާފުވި ކުށަށް ހުކުމްކުރުން މިއަދު!

އުތުރުކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރާއެކު ކުރި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ބާޠިލް

ޖޭޕީއަށް ދިޔަ އިދިކޮޅު މީހުނަށް ޕްރޮގްރޮސިވް ކޯލިޝަނުގެ ފާޑުކިޔައިފި

ފިއްލެވި މައްސަލާގައި ކުރި ދަޢުވާއަށް އަދީބު އިއުތިރާފުވެވަޑައިގެންފި

ޖަމީލުގެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނުނިމެނީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭތީ - ޖޭޕީ

އާދީބު ފިއްލެވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް މިއަދު ފަށަނީ

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

މަރުތައް ތަޙްޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ އާއި ޝުޖޫން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ބައްލަވަން ފައްޓަވައިފި

މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެ - ރައީސް ނަޝީދު

ތައިލަންޑްގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކަމަށް ޖިނާހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަނޫޝް ހަމަ ޖައްސައިފި

ދައުރުން ބޭރުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

ޔާމީންގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް: ހެކި ހުށަހެޅިގޮތާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެ، ހެކިބަސް ނެގުން ފަސްކޮށްފި

ރިޟްވާންގެ މަރުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު މަޖިލީހާ ހިއްސާ ކުރީ ރައީސްގެ އެންގެވުމެއް ނެތި

ބާ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން މި މަހުގެ 28ގައި

"ވިޔަ" މޮޑެލްއާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕްއެއް ފަށައިފި

ރިޟުވާނުގެ މަރު: އިންޓެލިޖެންސް ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް

« 1 2 3 4 5