މުޙައްމަދު ނައުރިފް

896 ލިޔުން

ޅ.ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިމަސްތެރޭ ފަށަނީ

ޅ.ކުރެންދޫގައި 50 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބ.ތުޅާދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ނިންމާލައިފި

ދުވާފަރުގައި އަލަށް ހިއްކި ސަރަހައްދުން ބިންދޫކުރުމަށް ސާވޭ ކުރަން ފަށައިފި

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި ސީފުޑްވޮޗްއިން ރެޑްލިސްޓްކޮށްފި

ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޖޫންމަހަށް ނިންމާލެވޭނެ: ކައުންސިލް

ހިންމަފުށި ބަނދަރު ފުންކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އީއައިއޭ ނުލިބިގެން ދަރަވަންދޫއާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށިފައި

ވަންދޫ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ޖޫންމަހު އޮޕްރޭޝަނަށް ގެންނަނީ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުން: ހިއްކި ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރަނީ

ބ.ތުޅާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

އެމްއައިބީގެ ޙިދުމަތް އޭދަފުށްޓަށް

ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު މެދުތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ

ދޫނިތައް މަރާލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން: ފިޝަރީޒް

އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ވާކަށް ނޭދެން - އީޕީއޭ

އާބާދީ ކުޑަ ރަށްރަށުގައިވެސް ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ދަނީ ފުޅާވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

ބ.ގޮއިދޫގައި ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފި

ހިތްދަތި ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އާސިފާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ރިޔާސީ ބަޔާނުން!

ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސްތެރޭ ނިމޭނެ: ކައުންސިލް

ދީނުގެ ސައްޙަ އަޤީދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް ނޭޝަނަލް މޮޑަރޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ފަށަނީ

1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 44 45