ނާފިއު ރަޝީދު

372 ލިޔުން

އެމެރިކާއާއެކު ރާއްޖެއިން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ޔާމީން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި

މާރިޔާގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އެއްގަލަކަށް

ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސްލާހުކޮށް ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ނާޖާއިޒު އެޖެންޑާތައް އެއްފަރާތްކޮށްގެން- އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށް އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމްކުރަންޖެހޭ- ނާއިބު ރައީސް

މި ސަރުކާރުން ކުދި އާބާދީތަކަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެ- ރައީސް

އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާގުޅޭ ބައެއް މައްސަލަތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި - ޙަމީދު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަކުރާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ޓިކެޓް އަތުލާފައި ނުވާނެ - ޢަލީ ޞާލިޙު

އިންޑިއާ އިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯނި ދޫކޮށްލައިފި

ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓަށް ފާޑުކިޔުންތައް، އޭސީސީ ހިމޭނުން!؟

ރައީސް ޞާލިޙުގެ ދަޢުވަތު މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޤަބޫލުކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިހުމާލުވި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

މިޞްރާއެކު އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

އިންޑިއާ ސަފީރު މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ 71 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮށްފި

"ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް ޞާލިޙު ނިންމަވައިފި

ރައީސް ޞާލިޙު ހުރާ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލޭބަރ ޕާޓީން 10 ދާއިރާއަކަށް ޓިކެޓު ދީފި

އެމްއާރުއެމްގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތުގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނަކަށް ތަޒްމީލް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19