މަރިޔަމް ޝައުޝަތު

36 ލިޔުން

7 ވަނަ އޭބީޔޫ މީޑިއާ ސަމިޓް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުކުރަން ޖެހޭ: ޞަބްރާ

މޫސުމީ ކާރިސާތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި، ސަލާމަތަށްވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް: ޝައުނާ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ އޭބިޔޫ މީޑިއާ ސަމިޓު ފަށައިފި

އޭބީޔޫގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނަދީމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

7 ވަނަ އޭބީޔޫ މީޑިއާ ސަމިޓަށް މަންދޫބުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ފަށްޓަވައިފި

7 ވަނަ އޭބީޔޫ މީޑިއާ ސަމިޓް މިމަހުގެ 9-10އަށް ރާއްޖޭގައި އޮންނާނެ

ތުރުކީ-ސޫރިޔާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 33،000އަށް

ތުރުކީ-ސޫރިޔާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 9،500ން މައްޗަށް

މަރުވެފައިއޮތް އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިނީ ބައްޕަ، ހިތްދަތި މަންޒަރެއް

ތުރުކީ-ސޫރިޔާ ބިންހެލުން: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ އިންޒާރުތައް

ތިން މަސް ދުވަހުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ތުރުކީވިލާތުގައި އިއުލާންކޮށްފި

ތުރުކީވިލާތާއި ސޫރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4،300އަށް

ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލިއިރު މެސީ ލައިގެން ހުރީ ކޯއްޗެއް؟

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިއާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީ ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗް

ޕޮއިންޓެއް ލިބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހިތްވަރުން: އޮސްކާ

ފްރާންސްގެ ރައީސްއަށް ކޯވިޑް ޖެހިއްޖެ

ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ބޭރަށް ނުކުންނައިރު ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް

ރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

« 1 2