ސޫރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ފަށާނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށް !

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އީޔޫގެ މަޝްވަރާތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް !

ފަލަސްޠީނުގެ ދަޢުލަތް ބަލައިގަތުމާއި މެދު ފްރާންސްއިން ވިސްނަނީ !

ޖަރުމަނުގައި މާކެލްއަށް އޮންނަ ތާޢީދު ހީނަރުވަނީ !

ރެފިއުޖީންނާއިމެދު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޒިކާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން އޮލިމްޕިކްސްއަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ

ޒިކާ ވައިރަހާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ

އދ ގެ އެދުމަށް ސޫރިޔާ ސަރުކާރުން އިޖާބަ ދީފައެއް ނުވޭ !

1 2 ... 791 792 793 794 795 796 797 ... 900 901