އެމެރިކާގެ އައު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ގިނަ ނަންތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ވަރަށް އަވަހަށް ބަޙްރައިނަށް ރަސްމީ ދަތުރެއް ކުރާނަން: ނަތަންޔާހޫ

އިޓަލީގައި ކޯވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 50،000 ވުރެ މައްޗަށް

ނަތަންޔާހޫއާއި ސަޢުދީ ވަލީއަޚުދު ބައްދަލުކުރެއްވި: އިސްރާއީލުގެ ވަޒީރު

ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބަދަލުކުރަން ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ޙުއްދަ އެންމެފަހުން ބައިޑަނަށް

ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ނިއުޒީލެންޑުން ބައިޑަނަށް ހުށަހަޅައިފި

އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިންގެ ކާމިޔާބީގެ ނިސްބަތް 90 އިންސައްތައަށް އަރާ

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި އެމެރިކާގައި ވެކްސިން ދޭން ފެށޭނެކަމަށް ބެލެވޭ

ތުރުކީވިލާތާއި ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 488 489