ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުމުގައި ޑަބުލިއުއެޗުއޯ ޢަމަލުކުރި ގޮތް ތަހުޤީޤުކުރަން ޚާއްޞަ ޕެނަލެއް

އެމެރިކާއާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ: ޗައިނާ

ލީބިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޢަމަލީ ބައިވެރިވުން ބޮޑު: އދ

ސޫރިޔާއަށް އެހީ ފޯރުވުމަށް ދަތިކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ

ހޮންގްކޮންގަށް އެހީތެރިވުމަށް އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ޚާއްޞާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

އައިވަރީ ކޯސްޓުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ކޯވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ މެސެޖްތައް ޖައްވުގެ ތެރޭގައި

ކޯވިޑްގެ ދެވަނަ ރާޅާއެކު މިރެއިން ފެށިގެން މެލްބަން އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުނަށް

އެމެރިކާ ޑަބްލިއުއެޗުއޯއިން ރަސްމީކޮށް ވަކިވާނީ އަންނަ އަހަރު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 409 410