ދެ ހަފުތާއަށްފަހު ޗައިނާގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށަށް

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ޠާލިބާނުން ގޮވާލައިފި

ޓޮންގާއަށް އެރި ސުނާމީގައި ބައެއް އަވަށްތައް ޗާޓުން ގެއްލިއްޖެ

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށަށް ބަދަލުކުރަނީ

އޮމިކްރޯނަށް ޚާއްޞަ ވެކްސިންނެއް އިންޑިޔާއިން އުފައްދަނީ

ޓޮންގާއަށް އެރި ސުނާމީން ލިބުނު ގެއްލުން އަދިވެސް ދެނެނުގަނެވޭ

މިސައިލް ތަޖުރިބާކުރަން އުތުރު ކޮރެޔާއިން ވައިގެ ބަނދަރެއް ބޭނުންކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ އާބާދީ ބޮޑެތި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ދަށަށް

އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ޗައިނާއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 668 669