އަފްޣާނިސްތާނާ ކައިރި ޤައުމެއްގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ބޭނުންކުރުމަށް ނޭޓޯއިން ޝައުޤުވެރިވޭ

ދިއްލީގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިޘާއެއް ހިނގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ގެދޮރު ގެއްލިއްޖެ

އެހެން ޤައުމުތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: ތައިލޭންޑު

ބެނެޓުގެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތް ކަށަވަރުކުރާނަން: ބައިޑަން

ރާނީ އެލިޒަބެތާ ބައްދަލުވުމުން މަންމާފުޅުމަތިން ވަރަށް ހަނދުމަވި: ބައިޑަން

ޙައްޖުވެރިންނަށް ޒަމްޒަމް ފެން ބެހުމަށް ސްމާޓް ރޮބޮޓެއް

އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތުން ނަތަންޔާހޫގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް، އައު ބޮޑުވަޒީރަކީ ބެނެޓު

ސައިބަރ ޙަމަލާ ދިނުމާއި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ރަޝިޔާއަށް ގޮވާލައިފި

މިއީ ކުޑަ ޖަމާޢަތަކުން ދުނިޔެ ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ޒަމާނެއް ނޫން: ޗައިނާ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 589 590