އަލްޖަޒާއިރުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވާނީ އޮމާންކަމާއެކުގައިކަމަށް އަލްޖަޒާއިރުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ

އިންޑިޔާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ މަސްރަހު ފިނިކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި

ނެދަލޭންޑްސްގެ ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ނިއުޒިލެންޑަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: ޝިކާރައަކަށްވީ، މައުސޫމް މުސްލިމުން

ކްރައިސްޗަރޗްގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 50 އަށް

ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤައުމަށް އެނބުރިދާން ބޭނުންވޭ: ރަޝިޔާ

އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 42 އަށް

ކްރައިސްޗަރޗުގެ ޙަމަލާތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތަޙުޤީޤުތަކުން ދައްކަނީ އެންމެ މީހެއް: ބޮޑުވަޒީރު

ކުއްލި ޙާލަތު އުވާލުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ނިންމި ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 281 282