ރޭލެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުތުރު ކޮރެޔާއިން މިސައިލެއް ތަޖުރިބާކޮށްފި

ބިޕިންގެ ހެލިކޮޕުޓަރު ވެއްޓުނީ މޫސުން ގޯސްވުމުންކަމަށް ތަޙްޤީޤުން ދައްކައިފި

އިންޑިޔާގެ 375 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މިސައިލް ނިޒާމެއް ފިލިޕީންސުން ގަންނަނީ

ދީނީ އެއްވުންތައް ބާއްވަނިކޮށް އިންޑިޔާގައި 268,833 މީހުންނަށް ބަލިޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާއަށް އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު އުތުރު ކޮރެޔާއިން އިތުރު މިސައިލުތަކެއް ތަޖުރިބާކޮށްފި

މާކުން އުފެއްދި ކޯވިޑް-19ގެ ބޭސް ގުޅަ އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ބޭނުންކުރަނީ

ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ލިބެނީ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވާ ވެކްސިން

އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިޑަން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވައިފި

ޠާލިބާނުންނާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އެދެފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 668 669