ކޯވިޑްގެ އަދަދު 40 މިލިއަން ހުރަސްކުރަނީ، ފެތުރެނީ ޔޫރަޕްގައި

ލަންޑަންގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރުމުން މުޒާހަރާކުރަނީ

ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ދެ ޤައުމެއްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ޓޯނީ ބްލެއަރ ހޫނުފެނަށް

ނިއުޒީލެންޑްގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހި ކަނބަލެއް

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ނިއުޒީލެންޑުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ލޭބާ ޕާޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުރަތަމަ 13 ދުވަހު 75 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުމްރާވި

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިއަށް ރެކޯޑު ޢަދަދަކަށް މީހުން ވޯޓުލައިފި

ކޯވިޑާއި ދެކޮޅަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އޮތީ ކިހާ ހިސާބެއްގައި؟

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 466 467