ކޯވިޑް-19އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރިކީން ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާއެއް ނެތް: ދިރާސާ

ޖޯޖު ފްލޮއިޑުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި 4 ފުލުހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލައިފި

މެންބަރަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުމުން އިސްރާއީލުގެ މަޖިލިސް ބައްދަލުވުންތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ތުރާބުލުސްގެ ވައިގެ ބަނދަރު ލީބިޔާގެ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް

ޗައިނާގެ ރައީސާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ނުވިސްނަން: ޓްރަންޕް

އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުން ޗައިނާގެ އެއާލައިނުތަކަށް މަނާކުރަނީ

ހުޅަނގު އައްސޭރި އިސްތިޢުމާރުކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ޢާންމުންގެ ބޮޑު ތާޢީދެއް

މެދުތެރޭ އެމެރިކާގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ: ޕޭހޯ

ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ދަތުރުވެރިން ކަރަންޓީނުކުރަންޖެހޭ: އިނގިރޭސިވިލާތް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 383 384