ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑަށް ގެނބި 5300 ހިޖުރަވެރިން މަރުވެފައިވޭ: އެހީދޭ ޖަމުޢިއްޔާތައް

ސޫރިޔާގައި އަނެއްކާވެސް އައި.އެސްގެ ބާރު އިތުރުވެގެން ހިނގައިދާނޭކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފި

ލުބްނާނުގެ އިޤްތިޞާދު ނެގެހެއްޓުން: އައު ސަރުކާރަށް އޮތް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

އަލުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް މަދޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނިއުކްލިޔަރ އެއްބަސްވުމަށް އީރާނުން ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭ: އައި.އޭ.އީ.އޭ

ވިލާތުގައި އުފެދެމުންދާ ހިޖުރަވެރިންނާ ދެކޮޅު އޮއިވަރާމެދު އދން ކަންބޮޑުވޭ

ރުކްބާންގައި ތިބި ރެފިއުޖީންނަށް މިހާރުން މިހާރަށް އެހީ ބޭނުންވޭ: އދ

ހުދައިދާއިން ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ބޭލުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް ޔޫ.އޭ.އީ އިން ބުނުން

ސައުދީ ޢަރަބިޔާއިން ހިންގި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކެމްޕެއިން ނިންމާލައިފި

1 2 ... 790 791 792 793 794 795 796 ... 1062 1063