އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ މުޢާހަދާއަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުން

އުތުރުކޮރެޔާއިން އަނެއްކާވެސް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ދެކުނު އެފްރިކާ- އެޗްއައިވީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގައި

ބަޣާވާތްކުރަން އުޅުނު ދެހާހެއްހާ ސިފައިން ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެމަރަން ދިޔަޔަސް ލެރީއެއް ނުދާނެ!

އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ބޭނުން- ތެރޭސާ

ޖޫބާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން އެރަށުން ބާލަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ކެމެރަން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަނީ!

ސޫރިޔާގައިވާ އައިއެސްގެ އަމާޒުތަކަށް ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފި

1 2 ... 788 789 790 791 792 793 794 ... 945 946