ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކެބިނެޓަށް ބަދަލުގެންނަވައިފި

ސީއައިޓީއީ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުނުވަނީސް ހަތިޔާރު ނައްތާނުލާނެކަމަށް ބުނެފި

ޔަހޫދީ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާ ދެކޮޅަށް ހަޅުތާލުކުރަނީ

ދެ ކޮރެޔާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ވަޅުލާފައިވާ މައިންތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ބަސަރާގައި ހުރި އެމެރިކާގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް އިންޒާރެއް ނުދެން: އީރާން

އެމެރިކާއަށް ކުރެވޭ އިތުބާރު ކުޑަވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ހުރެ: އުތުރު ކޮރެއާ

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް އެހީ ފޯރުވައިދޭން ދަތިވެފައި

މިޔަންމާގައި ހިންގި ޤަތުލުޢާއްމު ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭ- ޕޮމްޕެއޯ

1 2 ... 786 787 788 789 790 791 792 ... 1040 1041