އިންޑިޔާއިން ބާލަކޮޓަށް ދިން ހަމަލާއާ ބެހޭގޮތުން އެ ޤައުމުން ދިން މަޢުލޫމާތާމެދު ސުވާލު އުފެއްދަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން އަވަސްއަރުވާލައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފި

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާއިން ކޮރެއާ ބައްރުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓާލާނެކަން އިޢުލާންކޮށްފި

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖުލީހަށް ލަފާއަރުވާ ޤައުމީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފެށިއްޖެ

ސުލްޙަވެރިކަމުގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮތުން ވިންގް ކޮމާންޑަރ އަބިނަންދަން މިނިވަންކުރަން ނިންމައިފި

މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްޙައާމެދު ކުޝްނަރ އާއި އުރުދުޣާން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހަތިޔާރު ނައްތާލަން ބޭނުންނުވާނަމަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވީސް ކަމަށް ކިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ޖަޢިޝީ މުޙައްމަދު ޖަމާޢަތުގެ އިސްވެރިޔާ ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

1 2 ... 783 784 785 786 787 788 789 ... 1060 1061