މޯދީ ކެންޔާގައި އުޅޭ އިންޑިޔާ ދަރިކޮޅު މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޮބާމާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްޕެއިނަށް ވަޑައިގެންފި

ތުރުކީގައި ޕީކޭކޭއިން ދިން ޙަމަލާތަކެއްގައި 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކުގެ ދިފާޢު ވަރުގަދަކުރަން ނިންމައިފި

މޯދީ ދެކުނުއެފްރިކާގެ ފީނިކްސް ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

އީރާނުން މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަން ހާމަކޮށްފި

މޫސަލްގެ ވައިގެ ބަނދަރެއް އައިއެސްގެ އަތްދަށުން މިނިވަންކޮށްފި

އުތުރު ކޮރެއާއިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކޮށްފި

ޙަލަބަށް ދާން އޮންނަ ހުރިހާ މަގެއް ސޫރިޔާ ސަރުކާރުގެ ބާރުގެދަށަށް

1 2 ... 787 788 789 790 791 792 793 ... 943 944