ލުއި ވިޓޮންއިން 2.6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ބެލްމަންޑް ކުންފުނި ގަންނަނީ

ތާޖް މަހަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފީ 5 ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

މި ހަފުތާބަންދުގައިވެސް ފަރަންސޭސިވިލާތުގައި މުޒާހަރާތައް

ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަޤާމަށް

ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

އޯޕެކްގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އީރާނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ލަންކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލަން ކުރީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމުރެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޖީ.ސީ.ސީ ސަމިޓުގައި އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދިނީ ސަރަޙައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ވާހަކަތަކަށް

އެހެން ޤައުމުން ކުރާ ޝަރީޢަތަކަށް ސައުދީ ރައްޔިތަކު އެ ޤައުމަކަށް ނުފޮނުވާނެކަމަށް ބުނުން

1 2 ... 785 786 787 788 789 790 791 ... 1050 1051