އައްޑޫ ސިޓީ ގަމަށް ޑެނިޝް އެއަރގެ ޚާއްސަ ދަތުރުތަކެއް ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސް ނެރެނީ

ނިޔާމަ ރިސޯޓް ހިންގާ ރަށް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

ފަތުރުވެރިން އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ އަދަދު ރިވައިޒްކުރަނީ

ދެ ސަރަޙައްދަކުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ 750,000 ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއަށް 3000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސަށް މިހާތަނަށް 14 ޕާޓްނަރެއް ލިބިއްޖެ

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 ... 89 90