އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ ސެން ކްލާހުގެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރާ ތަކެތި ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކޭނެގޮތް ހަދައިފި

މިއަހަރު ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ ރޯޑްޝޯތައް ބޭއްވުމަށް - މަޓާޓޯ

ހަތަރު އަންހެނުން ކަނދުގައި ކުރާ 100 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދަތުރު ފަށައިފި.

"ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް" މަޝްރޫއަށް މުއައްޒަފުން ހޯދަން ފަށައިފި

ރެޒިޑެންސް މޯލްޑިވްސްގެ ދިގުރަށަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ތިނަދޫގައި އޯޕެން ޑޭ އެއް ބާއްވައިފި

ކޮކޯ އައިލެންޑް ރިސޯޓް މަރާމާތައް ބަންދުކުރަނީ

ޓްރިޕް އެޑްވައިޒަރގެ ޓްރެވަލަރސް ޗޮއިސްގެ 3 އެވޯޑެއް ހުރުވަޅި ރިސޯޓަށް

އައިއެޗްޖީން 300 މިލިއަން ޑޮލަރަށް، ލަގްޒަރީ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ބްރޭންޑް ސިކްސް ސެންސަސް ގަނެފި

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ދުވަސް މިއަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72