"ރަންނަމާރި ރެކް"އަށް 20އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް 1 ދުވަހުގެ ޑައިވް ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެލެބްރިޓީން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު- އެމްއެމްޕީއާރުސީ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގްރީން ފަންޑަށް 500 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

އެޓްމޮސްފިއާ ހޮޓެލްސްއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ރިސޯޓްތަކެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިޔާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްވާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މަޤްބޫލުކަން ބޮޑުވަނީ

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މެލޭޝިޔާއަށް

ޓޫރިސްޓް ސްކައުޓުން ޖެނުއަރީމަހު މަސައްކަތަށް ނިކުންނަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 83 84