"ފޮލޮވިންގް ދަ އީކުއޭޓަރ"ގެ ނަމުގައި ފިލްމް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް

އައިޓީބީ ބުކްއެވޯޑް ރާއްޖެއާބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ފޮތަކަށް

މިއަހަރުގެ އައިޓީބީ ފެއަރއަކީ ކާމިޔާބު ފެއަރއެއް - މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިޓީބީ ފެއަރގައި ގެސްޓްހައުސް ޕްރޮމޯޓްނުކުރަން އަންގާފައެއްނުވޭ

ރާއްޖެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔޮސްފިއަރ ޤައުމުގެ ގޮތުގައި

އައިޓީބީފެއަރއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ފުރާވަޑައިގެންފި

1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 83 84