ކުރިއަށް އޮތް ދެއަހަރުގެ ތެރޭ 29 ރިސޯޓް ހުޅުވޭނެ- މިނިސްޓަރ

މަޓްކާ ނޯޑިކް ޓްރެވަލް ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު %4.2 އިތުރު

ފަތުރުވެރިކަމާގުޅޭ 14 ފެއަރއެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ފިތޫރު ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްގެ ޑައިވް މެގަޒިން ރަސްމީކޮށް ނެރެފި

އައްޑޫސިޓީގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ތަސައްވުރު ބަދަލުކޮށްލަނީ

3 ފެއަރއެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދީފި

އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާނެ މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ

1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 98 99