1000 ޙައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެ- އިތުރު ކޯޓާ ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު- މިނިސްޓަރ

ސްކޫލު ކުދިންގެ 2 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާން ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރަނީ

މިޞްރުގައި އޮންނަ އިމާމުންގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުކުރު ޚުޠުބާ ސިޔާސީއެއް ނުކުރަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމަކީ ދަހިވެތިކަމުން ނަފްސު ޠާހިރުވާކަމެއް

"ކެތްތެރިކަމަކީ އަޚްލާޤީ އުނި ސިފަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެއް"

"މުންނާރު ޓީވީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދީނީ ޗެނަލް"

1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 118 119