12 މިސްކިތެއްގައި އިޢުތިކާފަށް އިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކުރުމުގެ 4 ވަނަ ފޯރަމް ބާއްވައިފި

ބިމާއި ކައުނުގެ ނިމުން އައުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޢުމްރާ ދަތުރުތައް

ހުކުރުކުރާ ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައިވެސް އިޢުތިކާފާށް އިނދެވިދާނެ

ސަޢޫދީން ދިން 2000 ކޯޓާގެ ތެެރެއިން 1000 ކޯޓާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް

ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދޭ މަހެއް

45 ވަނަ ފަލާޙް ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 ... 102 103