"އައްނޫރުލް މުބީން"ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާ ބައިވެރިޔާ މިއަދު އިޢުލާން ކުރާނެ

އިމާމުންނާއި ޚަތީބުން ތާޒާކުރުމުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުލް ފަލާޙްގެ 18 ވަނަ ތުއްތު ކުދިންގެ ޤުރުޢާން މުބާރާތް ފަށައިފި

މިމަހުގެ 10ގެ ކުރިން ރޯދަ އިނާޔަތް ލިބޭނެ - ފިނޭންސް

މިއަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"އައްނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ފަށައިފި

"ނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން މާދަމާ ފަށަނީ

"ނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 33 ބައިވެރިން

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމްގައި ތަޤުރީރުކުރައްވާނީ މުފްތީ މެންކް

1 2 ... 79 80 81 82 83 84 85 ... 119 120