ސްކޫލު ކުދިންގެ 2 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ޙައްޖުގެ އިންތިޒާމުތަކާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޤުރުއާން ރިސާރޗް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރަނީ

މިޞްރުގައި އޮންނަ އިމާމުންގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުކުރު ޚުޠުބާ ސިޔާސީއެއް ނުކުރަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މުދަލުން ޒަކާތް ނެރުމަކީ ދަހިވެތިކަމުން ނަފްސު ޠާހިރުވާކަމެއް

"ކެތްތެރިކަމަކީ އަޚްލާޤީ އުނި ސިފަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެއް"

"މުންނާރު ޓީވީއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދީނީ ޗެނަލް"

ޤުދުސް ހިމާޔަތްކުރަން އިސްލާމީ އުއްމަތް އެކަތިގަނޑަކަށް ވާންޖެހޭ!

1 2 ... 76 77 78 79 80 81 82 ... 113 114