ޒިޔާރަތް މިސްކިތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހުން މިއޮތީ އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރުދޭތީ - އިކްރާމް

1

"ޞަލާޙުއްދީން އައްޔޫބީ"ގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ޓީވީ ސީރީސް މިރޭ ޓީވީއެމުން ދައްކަން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މިރޭ

މާދަމާއަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

އެމްއޭސީއެލްގެ "ރޯދަ ހަދިޔާ" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

"އައްނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

އިސްލާމީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ ވަހުދަތަށް މިސަރުކާރުން ގޮވާލާކަން ދުނިޔެއަށް ހާމަވޭ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

"އައްނޫރުލް މުބީން" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، ޖަޖުންނާ އަދި ބައިވެރިންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

1 2 ... 74 75 76 77 78 79 80 ... 116 117