ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެ -ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރ

ޕީއެސްއެމް ކުޑަކުދިންގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފަށަނީ

އުރުދުން އާއި ސޫދާންގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތަރިކަައާއި ބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަށް އޮކްސްޕޯޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކުވައިތު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރްޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިޝްއަލްޝާމިން ކުވައިތަށް

ދީނާގުޅޭ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެމިނަރއެއް ބާއްވަނީ

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހއ.ބާރަށުގައި ހުޅުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ޔުނިވަރސިޓީ ބިނާކުރީ މުސްލިމް އަންހެނެއް..!

1000 ޙައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެ- އިތުރު ކޯޓާ ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު- މިނިސްޓަރ

1 2 ... 75 76 77 78 79 80 81 ... 113 114