މިއަހަރު 52 މިސްކިތް ޤާއިމްކުރަނީ

ސަދަޤާތް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް 12ފަންކާ ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފެބްރުއަރީގައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް !

އިސްލާމީ ވަންތަކަން ނައްތާލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

" ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރުނީ ހީނުކުރާހާ ބާރުމިނެއްގައި "

އެމްޓީސީސީގެ ޙަރަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 3 މުވައްޒަފުން ޙައްޖަށް

އިމާމުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ގެންދިޔުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ 3 ކަމެއްގެ މައްޗަށް

1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 77 78