ރައީސް ޔާމިން "މަސްޖިދް ބިލާލް" ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޤަބުރުސްތާނުތައް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވަނީ

އޯ.އައި.ސީގެ 13 ވަނަ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް

ޢުމްރާއަށް ދާން ދުރާލާ ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

މުދަލު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން މީރާއާ ހަވާލުކުރައްވައިފި

ދ. މީދޫ އާއި ލ. މާބައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

ޑރ. ފަތުހީ ޙަސަން މަލްކަވީގެ ލެކްޗަރެއް ބާއްވައިފި

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި

ކުނބުރުދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހު ނިމޭނެ

1 2 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 78 79