އިސްލާމްދީން ފެތުރުމުގައި ލޯތްބާއި ކުލުނާއި އެކު މުއާމަލާތްކުރުން

ދީނުގެ ހިޔަލުގައި ތިބެ، ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވޭ- ހޯމް މިނިސްޓަރ

17 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

3 ޙަރަމަށްކުރާ އުމްރާ ދަތުރު ނުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ

3 ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޤްރުއާން މުބާރާތެއް ގ.ދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވަނީ

ހަނދުކޭތައާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކޭތަ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރޭ ފަތިހު ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

1 2 ... 65 66 67 68 69 70 71 ... 78 79