ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ޙައްޖު ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރަނީ

ފަލާޙް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ހައްޖައްދާ %95 މީހުން ދަނީ އަލަށް

ޙައްޖު ސްކީމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބައިވެރިވެއްޖެ

26 ވަނަ އިސްލާމީ ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޙައްޖާޖީން ދަތުރުކުރާނެ އެއަރލައިނެއް ހޯދަނީ

ދީނީ ކަންތައްތަކުގައި ކުދިންނަށް ބާރުއަޅާ، ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހޭ

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިތުރު 1000 މީހުންގެ ހައްޖު ކޯޓާ ރާއްޖެެއަށް ދޭން ނިންމައިފި

1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 78 79