ސައުދީން އިތުރުކޮށްދިން ހައްޖު ކޯޓާތައް ބަހައިފި

ރާއްޖޭގެ އިމާމުންތަކެއް މެލޭޝިޔާގައި ތަމްރީންހު ހޯދަނީ

"ހައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ތަކަފުލް" އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދީނުގެ އަދުއްވުން ދަނީ މަގުފުރައްދަމުން

ސީރިޔާގައި ހަގުރާމަކުރަނިކޮށް އަޒްލިފް ރައޫފް މަރުވެއްޖެ

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް މާލޭގައި ޙުތުބާދެއްވައިފި

އަންހެނުން ނަމާދުކުރަން އަޅާނެ ހެދުމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހަށް މާލެއާ އަތޮޅު ތެރޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރަނީ

ބްރައިލް ބަހުން ލިޔެފައިވާ ޤުރުއާނުގެ މުސްޙަފެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި