ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޘަޤާފީ ދަތުރެއް ކުރަނީ

ހައްޖު ކޯފަރޭޝަނުން އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލް އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މިއަހަރު 52 މިސްކިތް ޤާއިމްކުރަނީ

ސަދަޤާތް ފައުންޑޭޝަނުން އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް 12ފަންކާ ހަދިޔާކޮށްފި

މިސްކިތްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފެބްރުއަރީގައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް !

އިސްލާމީ ވަންތަކަން ނައްތާލުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

1 2 ... 104 105 106 107 108 109 110 ... 120 121