ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަނަދެއް ދެއްވަނީ

ކުޑަކުދިން ރޯދަ ހިފުން- އެކުދިންނަށް ހިތްވަރު ދޭންޖެހޭ

"ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ، ދުޢާކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ"

ހަތް މިސްކިތެއްގައި އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ވަޢުޡު ވިދާޅުވާނެ

އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް: ދީނީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޅުންފިލުވާދޭ

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ތޮއްޑޫގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

1 2 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 120 121