މުސާރައިން ކެނޑޭގޮތަށް ހައްޖަށްދެވޭ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޢުލޫމާތުދިނުން

ސްކޫލްތަކުގައި ޤުރުއާން ޚަތިމުކޮށްދޭ ކްލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް އަޅާ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގި ފުރަތަމަ ކޯސް ނިމިއްޖެ

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ޚާޢްސަ ފޮތްތަކެއް ނެރެފި

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޘަޤާފީ ދަތުރެއް ކުރަނީ

ހައްޖު ކޯފަރޭޝަނުން އުމްރާގެ ދަތުރުތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޕީއެލް އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

1 2 ... 103 104 105 106 107 108 109 ... 119 120