45 ވަނަ ފަލާޙް ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަނަދެއް ދެއްވަނީ

ކުޑަކުދިން ރޯދަ ހިފުން- އެކުދިންނަށް ހިތްވަރު ދޭންޖެހޭ

"ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ، ދުޢާކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ"

ހަތް މިސްކިތެއްގައި އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ވަޢުޡު ވިދާޅުވާނެ

އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް: ދީނީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޅުންފިލުވާދޭ

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ތޮއްޑޫގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 97 98 99 100 101 102 103 ... 117 118