އަދިވެސް މިހުރީ ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ އިޚްލާސްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި - ފަލާހް

ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފިނަމަ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ - އީސީ

ޗައިނާ ސިލްކް ރޫޓަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްބާރުލުންދޭނެ - ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ

ޕީއެންސީގެ ދިދައާއި ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޚިދުމަތް، ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ލިބޭނެ- ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޕީއެސްއެމްއަށް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނަން، ރައްޔިތުންގެ މީޑިއާއަކަށް ހަދާނަން - ރައީސް

ރެޑިކަލްގެ ނަމުގައި ޕާޓީ ހަދަން ހުއްދަ ދިނުމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ތިލަފުށި ބިން ނުހިއްކާ، އެކަމަކު ހެވީލޯޑަށް 162 މިލިއަން ރުފިޔާދިން - އޮޑިޓް