މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރަން އަންގައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި

ޑީ.އެން.އާރަށް ފޮނުވި ފޯމުތަކުން 294 ފޯމެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ދިމާނުވޭ

3 ކެނޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވި ތާރީޚުގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވެން ނެތް- އިލެކްޝަންސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދުން ފާހަގަޖެހިއަސް ވޯޓު ބާތިލްނުވާނެ

އޭޖީ އޮފީހަށް 58 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ބައިތައް އަލުން ބެލުމަށް ފުރުސަތުދީފި

ހާމިދު އަބްދުއްޣަފޫރުގެ ދިފާއީ ހެއްކެތްގެ ގޮތުގައި ޕީއައިސީގެ ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމީ އަގީދާއަށް ގުޑުމެއްއަރާކަމެއް ނުކުރާނަން