އިންތިޙާބުގެ ތާރީޙެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން މިރޭ 9 ޖަހާއިރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދީފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ %35 ނަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ

މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ގިނަ ގޮނޑިތައް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކޮމަންވެލްތުން އޮބްޒަރވަރ ގްރޫޕެއް ފޮނުވަންނިންމައިފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ކޮމްޕްލެއިންސް ބިއުރޯއަށް މިހާތަނަށް 300އަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ

ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަ އެއްހަމަކުރާނަން

ޤާނޫނޫލް އުގޫބާތުގެ ބިލް ފާސް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރަނީ

އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރީ އިޖްރާތުތަކާއި ހިލާފަށް-މުއިއްޒު