ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ޙާޒިރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި ގޭންގްތަކާއި ގުޅުން އޮތްތޯ ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ

އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް ޑިފެންސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގާއި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނާއިބު ރައީސް ހިލާލީގެއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންފި

މެލޭޝިއާގައި ދިވެހި ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް ސަޢީދު ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި

އަދީބުގެ ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު އިންޑިއާ ސަފީރާ ޙިއްސާކޮށްފި