ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ ބަހަކީ އައު ސަރުކާރުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކަށް ހަދާނަން - މާރިޔާ

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ކިބައިގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުތައް ހުރުން ލާޒިމެއް ނޫން- މަޖިލިސް

ޕީޕީއެމްގެ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ކަންކަން އީސީން ބަލައިނުގަތުމުން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމާއި މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ޙުކުމް ފަސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

65 އަހަރުވުމުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ބާތިލް ކުރަނީ

އިންތިޚާބަށްފަހު ހިމޭންކަން އިޚްތިޔާރުކުރީ ޤައުމުގެ ސުލްހައަށް ޖާގަދިނުމަށް - ޑރ.ޝަހީމް

މަހުލޫފް ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް - ނަޝީދު