ދެވަނަ ބުރުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ތާއީދު ކުރާނަން

ވަކިފަރާތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އެއްވެސް ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ނުބޭހޭނަން: ޕީޕީއެމް

ވޯޓުލާން ފަށާ ގަޑި ހެނދުނު 07:00 އަދި ނިންމާގަޑި 15:30 އަވަސްކޮށްފި

ދެވަނަބުރުގައި ޑީއާރުޕީން އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމައިފި

ސުލްޙަވެރި އަދި ސައްޙަ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް ބަން ކީމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ ދިވެހިން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް-އަދާލަތު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޓޯއަކީ ހިސާބު ކުރެވި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މެނިފެސްޓޯއެއް: ނަޝީދު

ރުހުން ދިނުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އަމަލު ކުރި ގޮތް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ