ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ދެ ސަފީރަކަށް ރުހުން ނުދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ

ދެ ނާޒިމް މައްސަލާއިގެ ޙުކުމް މިއަދު އިއްވަނީ

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތާއި އީޔޫއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމް ކުރާނަން - ރައީސް

ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯ އަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން - ރައީސް

ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ވާދަކުރެވޭ ބިލަށް ނަޝީދު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފި