މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ދޫކޮށްފި- ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއި ކުރައްވާނަން - މުހައްމަދު ނަޝީދު

ދެވަނަ ބުރުގައި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ތާއީދު ކުރާނަން

ވަކިފަރާތަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އެއްވެސް ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ޒާތީ ކަންކަމާ ނުބޭހޭނަން: ޕީޕީއެމް

ވޯޓުލާން ފަށާ ގަޑި ހެނދުނު 07:00 އަދި ނިންމާގަޑި 15:30 އަވަސްކޮށްފި

ދެވަނަބުރުގައި ޑީއާރުޕީން އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމައިފި