ކުޅުދުއްފުށީ ހިއްކި ސަރަހައްދުން 500 ފޫޓުގެ ސަރަހައްދެއް ގިރާލައިފި

ކުދި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިގޮތެއް ހަދާދިނުމަށް އެކުލަވާލާ އުސޫލު

ޑައިވިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު ނުކުރަން ނިންމެވީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދު ކުރާތީ

ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ޣައްޒާ ފަންޑު މޯލްޑިވްސް އިން "ހެލްޕް ޣައްޒާ" ޓެލެތޯންގައި ބައިވެރިވެއްޖެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު 18 މީހަކު ގ.މަސްއޮޑި ގެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަރި އަތޮޅު އުތުރުބުރީގައި އައިޑީކާޑު ހެދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޝިޔާމު، ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކޮށްފި