ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހައްޖާޖީއަކަށް ސިމެއް ދޭން ނިންމައިފި

ޖަޕާނުގެ އެހީތައް ރާއްޖޭގެ ‏‏ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުންވެސް ފެންނަން އެބަހުރި-

ހޮޅުދޫ ބަނދަރާއި, ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމެންޓްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ސާފު ކުރުން

އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭ އިތުރު އާ ސްޓްރީމެއް ތަޢާރަފްކުރަނީ

އެމްބީސީގެ ޓީމު ނ.ހޮޅުދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އަމިއްލަފުޅު ގޮތުން ވަގުފް ފަންޑަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ރަމްޒު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޢީދު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް މިމަހުގެ 21ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަނީ